Szkoła Podstawowa w Stołpiu
im. Marii Skłodowskiej-Curie

Stołpie 11
22-151 Stołpie
82 569 72 25
stolpie@poczta.onet.pl

Procedury

SZKOLNA PROCEDURA WYDAWANIA OPINII O UCZNIU   
Opinia o uczniu jest przygotowywana przez wychowawcę lub  pedagoga szkolnego.
Opinię przygotowuje się na pisemną prośbę :
rodziców/prawnych opiekunów ucznia,
poradni psychologiczno-pedagogicznej bądź innej poradni specjalistycznej,
Sądu Rejonowego (w tym kuratorów sądowych),
innych instytucji wspomagających, w tym: Policji, MOPS, WCPR, itp.
Opinię przygotowuje się w terminie 7 dni od wpłynięcia do sekretariatu szkoły pisemnego wniosku / prośby o jej sporządzenie.
Druki wniosków dla rodziców/opiekunów są do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.
Opinia zostaje przygotowana w dwóch egzemplarzach z podpisem osoby sporządzającej opinię. Opinia opatrzona jest pieczęcią szkoły.
W opinii należy umieścić tylko te informacje, na które wychowawca bądź pedagog szkolny mają potwierdzenie w swojej dokumentacji.
Rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest do wskazania we wniosku dokładnych danych instytucji, do której opinia ma zostać przekazana przez szkołę lub odebrać ją osobiście. 
Kopię wydanej informacji ( opinii) przechowuje się w dokumentacji szkolnej poza opinią na wniosek rodziców.
  Pracownik szkoły nie wydaje opinii o uczniu bez zachowania przyjętej procedury.

Warunki przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

UCHWAŁA RADY GMINY CHEŁM OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej