Szkoła Podstawowa w Stołpiu
im. Marii Skłodowskiej-Curie

Stołpie 11
22-151 Stołpie
82 569 72 25
stolpie@poczta.onet.pl

Rzecznik Praw Uc​zn​ia

     Funkcję Rzecznika Praw Ucznia objąłem 19 września 2021r. Czuwam nad tym, aby nie dochodziło do sytuacji łamania praw ucznia i dziecka. Obowiązkiem Rzecznika Praw Ucznia jest w szczególności: 
1) informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia, 
2) interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i dziecka i rozwiązywanie spraw spornych, 
3) udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania, 
4) informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach, 
5) składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną, 
6) przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia i dziecka w szkole, 
7) w dalszej perspektywie działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących zapisów prawa oświatowego, 
8) egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów, 
9) inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw ucznia i dziecka, 
10) sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo, 
11) rozpatrywanie indywidualnych skarg, 
12) udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom), 
13) współpracę z fachowcami (np. pedagogiem, prawnikiem).             
         W naszej szkole Rzecznik jest codziennie, natomiast w każdy wtorek w godzinach 10.50 – 11.35 jest do dyspozycji uczniów i zapoznaje się z prośbami, sugestiami, skargami, które wpływają do skrzynki zaufania.                        
     

 Konwencja o Prawach Dziecka, uchwalona przez Organizację Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r., to bez wątpienia najważniejszy dokument chroniący prawa dziecka. Dzięki Konwencji dzieci na całym świecie zaczęto traktować jako osoby, które mają takie same prawa jak dorośli. Bezsprzecznie ogromne zasługi dla uchwalenia tego dokumentu ma Polska, która przedstawiła projekt Konwencji, dziś przez wielu nazywanej „światową konstytucją praw dziecka” i zaproponowała Komisji Praw Człowieka ONZ jej uchwalenie.             Największe słowa uznania należą się Januszowi Korczakowi, który już w okresie międzywojennym przedstawił koncepcję dziecka jako autonomicznej osoby, posiadającej swoje własne, odrębne od dorosłego naturalne prawa. Jednocześnie wskazał na dziecko jako podmiot, zarówno w rodzinie, społeczeństwie, jak i w państwie. Ta myśl legła u podstaw Konwencji o Prawach Dziecka. Nie dziwi więc, że w preambule do Konwencji napisano, iż „uznanie wrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków rodziny ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości oraz pokoju na świecie”.              
Konwencja o Prawach Dziecka jest uniwersalnym instrumentem, nie tylko chroniącym te prawa, ale pozwalającym na uświadomienie ludziom wartości ich dzieciństwa, a tym samym człowieczeństwa. Im skuteczniej będą przestrzegane postanowienia Konwencji o Prawach Dziecka, tym mniej będzie krzywd wyrządzonych ludziom.               
Treść Konwencji podkreśla, iż dziecko jest człowiekiem nie tylko na papierze. Dla każdego Rzecznika Praw Dziecka karty dokumentu na zawsze będą najważniejszym sojusznikiem  w codziennej pracy i inicjatywach podejmowanych na rzecz ochrony dzieci.