Szkoła Podstawowa w Stołpiu
im. Marii Skłodowskiej-Curie

Stołpie 11
22-151 Stołpie
82 569 72 25
stolpie@poczta.onet.pl

Pomoc pedagogiczna

Dodatkowa pomoc psychologiczno-pedagogiczna

  Już od 1 marca 2022 r.  szkoły podstawowe będą mogły realizować zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin. Wsparcie będzie obejmowało organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów, u których rozpoznano potrzebę wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w tym zakresie. Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych. W  zależności od potrzeb uczniów będą mogły być prowadzone również przez innych specjalistów. Zajęcia będą mogły być prowadzone od 1 marca br., ale to szkoła – stosownie do swoich potrzeb i możliwości – zadecyduje o terminie ich rozpoczęcia. Zajęcia powinny zostać zrealizowane do 20 grudnia br. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne zostaną zorganizowane zgodnie z rozpoznanymi potrzebami uczniów, w tym również uczniów rozpoczynających kształcenie w roku szkolnym 2022/2023.  

Obieg dokumentów w Szkole Podstawowej w Stołpiu im. Marii Skłodowskiej – Curie:

• Sekretariat.
• Dyrektor.
• Zespół nauczycieli uczących w danej klasie wraz z wychowawcą.
• Przydział pomocy PPP na dany rok szkolny.
• Zgoda rodzica na zajęcia.

Zajęcia na terenie szkoły:
Rewalidacja
Logopedia
TUS (Trening Umiejętności Społecznych)
Terapia sensoryczna
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Zajęcia dodatkowe:
Koło regionalno – fotograficzne
Koło przyrodnicze
Koło wokalne
Wolontariat
Zajęcia rozwijające kompetencje z matematyki
Zajęcia rozwijające kompetencje z języka angielskiego
Zajęcia wspomagające z języka polskiego, matematyki języka angielskiego

ważne numery telefonów

numery pomocowe