Szkoła Podstawowa w Stołpiu
im. Marii Skłodowskiej-Curie

Stołpie 11
22-151 Stołpie
82 569 72 25
stolpie@poczta.onet.pl

Pomoc pedagogiczna

POMOC !

GDZIE SZUKAĆ

Szanowni Państwo,
przypominamy, że w przypadku występowania niepokojących objawów związanych z problemami psychicznymi możliwe jest skorzystanie ze świadczeń w zakresie Zespołu lub Ośrodka środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny.

Świadczenia przeznaczone są dla dzieci oraz młodzieży do 21 r.ż. kształcącej się w szkołach ponadpodstawowych do ich ukończenia (z zastrzeżeniem, że osoby poniżej 18 r.ż. muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego na korzystanie ze świadczeń).

W zespole lub ośrodku można skorzystać z następujących świadczeń:

-    porada psychologiczna diagnostyczna
-    porada psychologiczna
-    sesja psychoterapii indywidualnej
-    sesja psychoterapii rodzinnej
-    sesja psychoterapii grupowej
-    sesja wsparcia psychospołecznego
-    wizyta, porada domowa lub środowiskowa
-    wizyta osoby prowadzącej terapię środowiskową.

Świadczenia realizowane są przez zespół specjalistów: psychologa, psychoterapeutę oraz terapeutę środowiskowego.

Opieka w ramach I poziomu referencyjnego oparta jest przede wszystkim na realizacji świadczeń w środowisku. Z tego powodu zalecany jest wybór placówki jak najbliżej miejsca zamieszkania.

Do świadczeń realizowanych w zakresie I poziomu referencyjnego skierowanie NIE JEST WYMAGANE.

Gdy szukasz pomocy... 

Dodatkowa pomoc psychologiczno-pedagogiczna

  Już od 1 marca 2022 r.  szkoły podstawowe będą mogły realizować zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin. Wsparcie będzie obejmowało organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów, u których rozpoznano potrzebę wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w tym zakresie. Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych. W  zależności od potrzeb uczniów będą mogły być prowadzone również przez innych specjalistów. Zajęcia będą mogły być prowadzone od 1 marca br., ale to szkoła – stosownie do swoich potrzeb i możliwości – zadecyduje o terminie ich rozpoczęcia. Zajęcia powinny zostać zrealizowane do 20 grudnia br. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne zostaną zorganizowane zgodnie z rozpoznanymi potrzebami uczniów, w tym również uczniów rozpoczynających kształcenie w roku szkolnym 2022/2023.  

Obieg dokumentów w Szkole Podstawowej w Stołpiu im. Marii Skłodowskiej – Curie:

• Sekretariat.
• Dyrektor.
• Zespół nauczycieli uczących w danej klasie wraz z wychowawcą.
• Przydział pomocy PPP na dany rok szkolny.
• Zgoda rodzica na zajęcia.

Zajęcia na terenie szkoły:
Rewalidacja
Logopedia
TUS (Trening Umiejętności Społecznych)
Terapia sensoryczna
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Zajęcia dodatkowe:
Koło regionalno – fotograficzne
Koło przyrodnicze
Koło wokalne
Wolontariat
Zajęcia rozwijające kompetencje z matematyki
Zajęcia rozwijające kompetencje z języka angielskiego
Zajęcia wspomagające z języka polskiego, matematyki języka angielskiego

ważne numery telefonów

numery pomocowe